Jednotná úprava způsobů ukončení dohod mimo pracovní poměr

Pro nejasnost pravidel jednostranného ukončení dohod o provedení práce v minulosti, kdy uzavřené dohody takovou možnost neobsahovaly, zavádí zákoník práce s účinností od 1. října 2015 jednotnou úpravu způsobů ukončení dohod konaných mimo pracovní poměr.

Nově je možné dohody zrušit:

  • dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,
  • výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo
  • okamžitým zrušením.

Pro zrušení pracovněprávního vztahu založeného dohodou konanou mimo pracovní poměr, stejně jako pro jeho založení, zákon vyžaduje písemnou formu, jinak je zrušení neplatné. Ze strany zaměstnavatele se připouští toliko taxativně vyjmenované důvody pro okamžité zrušení:

  • byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,
  • porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené ani se zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

▷ V případě zájmu o konzultace z pracovně právní oblasti nás neváhejte kontaktovat.