+420 777 300 012 info@wertheim.cz

Likvidace společností

Zánik společnosti:

  • bez likvidace (v případech přeměn společností)
  • s likvidací

O likvidaci lze uvažovat pouze tehdy, není-li společnost předlužena, protože pak je dlužník, resp. následně zvolený likvidátor, povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo měl dozvědět o úpadku (z. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení).

 

 

Zajistíme pro Vás likvidátora, který:

  • uzavře účetní knihy a sestaví účetní závěrku
  • ověří účetní závěrku auditorem
  • podá přiznání k dani z příjmů
  • k datu vstupu do likvidace následně sestaví zahajovací rozvahu
  • odpovídá za vypořádání závazků společnosti, za zpeněžení aktiv společnosti a použití výtěžku k úhradě závazků
  • ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku uzavře knihy a sestaví účetní závěrku
  • k následujícímu dni otevře opět účty a zaúčtuje vypořádání daňové povinnosti a vyplacení podílů společníků na likvidačním zůstatku
  • zajistí digitalizaci, archivaci i skartaci dokladů

WERTHEIM, spol. s r.o.
Společnost pro daňové a účetní poradenství
Švihovská 264/1
142 00 Praha 4
ČESKÁ REPUBLIKA
Mobil: +420 777 300 012
E-mail: info@wertheim.cz
Web: www.wertheim.cz

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ