V tomto pololetí ještě čeká na členy statutárních orgánů společností povinnost uzpůsobit své smlouvy se společnostmi novému zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích – ZOK).

Smlouvy o výkonu funkce byly do konce roku 2013 uzavírány podle ustanovení obchodního zákoníku, typově mandátní smlouvy. S účinností od 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon o obchodních korporacích, který stanoví, že práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu. Taková smlouva se v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti. Není-li ve smlouvě o výkonu funkce sjednána odměna – výkon funkce je bezplatný. Od 1.1.2014 je tedy nárok na odměnu podmíněn platným ujednáním ve smlouvě o výkonu funkce. Odměnu za výkon funkce již proto nelze považovat za zákonný nárok. Nebude-li nárok ve smlouvě o výkonu funkce platně sjednán, bude možno se nároku na odměnu v obvyklé výši dožadovat pouze za splnění podmínek uvedených v §59 odst. 4 ZOK (odměna neplatná z důvodu na straně obchodní korporace, neuzavření smlouvy pro překážky na straně obchodní korporace nebo ji nejvyšší orgán korporace neschválil bez zbytečného odkladu).

Pokud je odměna vč. dalších plnění zakotvena ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené před 1.1.2014 a dohodnutá pravidla neodporují nové úpravě, není nutné smlouvy o výkonu funkce nijak měnit.

Uzavření smlouvy o výkonu funkce není nutné – funkci jednatele lze vykonávat i bez smlouvy o výkonu funkce. Z přiměřeného použití smlouvy o příkazu a podle § 2436 občanského zákoníku vyplývá příkazci povinnost nahradit náklady účelně vynaložené při provádění příkazu (cestovné, PHM, ubytování atd.)

Potřebujete se poradit o uzpůsobení své smlouvy o výkonu funkce NOZ?
Kontaktujte nás na info@wertheim.cz, telefonicky na 257 111 311, přes ICQ: 604871201, Skype: wertheim.cz nebo prostřednictvím Kontaktního formuláře
.