Hlavní položenou otázkou ve věci bylo, zda pojmu veřejnoprávní subjekt, který vystupuje jako orgán veřejné moci, ve smyslu čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce směrnice [2006/112], odpovídá subjekt zřízený jako akciová společnost s výlučně veřejným kapitálem, jehož 100 % vlastníkem je autonomní oblast Azory a jehož předmětem činnosti je provádění poradenských a řídících činností zaměřených na rozvoj a racionalizaci oblastního zdravotnického systému, a to v rámci plnění programových smluv uzavíraných s výše uvedenou oblastí? Náplní práce společnosti je plánování a řízení oblastního zdravotnického systému a souvisejících informačních systémů, infrastruktur a zařízení, jakož i provádění prací zaměřených na výstavbu, zachování, obnovu a rekonstrukci zdravotnických zařízení a středisek, zejména v oblastech postižených přírodními pohromami a v oblastech, jež jsou považovány za rizikové. Subjekt podléhá právnímu režimu státních podniků. Podle daňové správy čl. 2 odst. 2 portugalského zákona o DPH stanoví, že za uvedených podmínek se z daňové povinnosti vyjímá pouze stát a právnické osoby veřejného práva.

Závěry:

Finanční příspěvky, které veřejnoprávní subjekt vyplatil na základě programové smlouvy akciové společnosti podléhající soukromému právu, v níž vlastní 100 % podíl kapitálu, jakožto protiplnění za poskytnutí služeb, které jsou předmětem smlouvy, jsou za daných okolností protiplněním za služby, jež tato akciová společnost poskytla tomuto veřejnoprávnímu subjektu.

Akciová společnost s výlučně veřejným kapitálem, která na základě použitelných vnitrostátních právních předpisů není součástí orgánu veřejné správy, která podléhá právu soukromému a které jsou daně a poplatky ukládány podle společného systému, nemůže být považována za veřejnoprávní subjekt ve smyslu čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce této směrnice. Tím zůstává autonomní oblast Azory, která na výše uvedený subjekt přenesla své veřejnoprávní pravomoci v oblasti zdravotnictví a která primárně odpovídá za poskytování veřejné služby v oblasti zdravotnictví.

Celé znění Stanoviska vč. postupu generálního advokáta Niila JÄÄSKINENA i aplikované předpisy

 

V případě zájmu o konzultace z daňové oblasti nás neváhejte kontaktovat.