Ať už jsou důvody rozhodnutí pořídit si nemovitost do firmy jakékoliv, je z účetně – daňového hlediska nutné dostát zákonným povinnostem.

Připomeňme si pětici norem upravujících účetní zachycení pořizované nemovitosti a související daňové postupy: zákon č.   586/1992, o daních z příjmů a Pokyn GFŘ č. D-6, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Český účetní standard 013 – Dlouhodobý   majetek a Vyhlášku MF č. 500/2002 Sb.

Pořizování nemovitosti se uskutečňuje nejčastěji koupí. Z dalších způsobů pořízení nemovitosti jmenujme výstavbu vlastní činností, darování, vklad nemovitosti od jiné osoby a popř. převod z osobního užívání do podnikání. Protože se majetek odpisuje pro účely stanovení daňového základu jen do výše jeho ocenění v účetnictví, je jeho správné zachycení v účetnictví firmy zcela zásadní.

Každá firma si na začátku investice do nemovitosti musí odpovědět na otázku, zda při pořizování nemovitosti vzniknou tzv. náklady související s jejím pořízením a kdy bude nemovitost dokončena, resp. způsobilá provozu. V drtivé většině případů související náklady vzniknou a proto je nutné o nich správně účtovat  vč. tzv. dohadných položek – nejčastěji půjde o náklady na přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky a projektové práce.

Naproti tomu některé náklady do vstupní ceny nemovitosti nepatří! Jsou to zejména kursové rozdíly, sankce ze smluvních vztahů, nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba aj.

K okamžiku kdy je nemovitost způsobilá užívání, dokončena a plní technické funkce se zaúčtuje na vrub účtu 021 – Stavby, resp. 031 – Pozemky. Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se nemovitost zaúčtuje dnem doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu.

Zbývá určit, jak budeme nemovitost odpisovat. Nemovitosti (vyjma pozemků) se účetně odpisují v průběhu jejich používání na základě odpisového plánu, kerý si účetní jednotka navrhne. Jiná situace je u tzv. daňových odpisů. Ty direktivně určuje stát a nemají souvislost se skutečným průběhem opotřebení nemovitosti. V prvním roce odpisování se dům, budova či stavba zařadí do odpisové skupiny podle jeho hlavního způsobu užívání. Doba odepisování činí minimálně 30 let v odpisové skupině pět a 50 let u nemovitostí zařazených do skupiny šesté, jako jsou hotely, administrativní budovy, budovy obchodních domů aj. Jediné, co si může firma zvolit, je zda bude provádět jednou ročně rovnoměrné nebo zrychlené odpisování budovy. Toto rozhodnutí však nesmí v budoucnu změnit. Pokud si zvolí rovnoměrný způsob odepisování, může roční částku odpisu zohledňovanou pro účely výpočtu daně případně snížit pod zákonem danou horní mez. U zrychleného odepisování tuto možnost snížení nemá – uplatní buď roční částku odpisu nebo nic.

Máte nějakou nejasnost v aplikaci naznačených postupů?
Kontaktujte nás na info@wertheim.cz, telefonicky na 257 111 311, přes ICQ: 604871201, Skype: wertheim.cz nebo prostřednictvím Kontaktního formuláře.