Získali jsme ověření těchto institucí: Komora daňových poradců České republiky, Bankovní institut vysoká škola a The Confédération Fiscale Européenne.

Komora daňových poradců České republiky

Komora daňových poradců České republiky, která byla ustavující valnou hromadou založena dne 29. 5. 1993, vytváří předpoklady pro zvyšo­vání kvalifikace i profesionální úrovně daňových poradců, dohlíží na řádný výkon daňového poraden­ství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy.

   

 

Práva a povinnosti daňového poradce:

(výtah z § 6 zákona č. 523/92 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky)

  • Daňový poradce je oprávněn a povinen chránit práva a oprávněné zájmy svého klienta. Je povinen jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a příkazu klienta pokládá za prospěšné. Je přitom vázán pouze zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích příkazy klienta.
  • Daňový poradce odpovídá klientovi za škodu, která mu v souvislosti s výkonem daňového poradenství vznikla, pokud ji způsobil daňový poradce, jeho zástupce nebo pracovník. Daňový poradce se odpovědností zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat.
  • Daňový poradce, jeho pracovník nebo zástupce, jakož i osoba, která pozbyla oprávnění k výkonu daňového poradenství, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem daňového poradenství. Této povinnosti, a to i pro účely trestního řízení, je může zprostit pouze klient svým prohlášením, avšak i v tomto případě je daňový poradce nebo jeho zástupce povinen zachovat mlčenlivost, pokud je to v zájmu klienta.

Bankovní institut vysoká škola

BIVŠ se jako ekonomická vysoká škola zaměřila na vytvoření systému profesně orientovaného vzdělávání zejména pro oblast bankovnictví a dalších oblastí finanční sféry (bakalářské studium i magisterské studium, dále pak na celoživotní vzdělávání v rámci vzdělávacích kurzů, rekvalifikačních kurzů a certifikací). Certifikát je dokladem o tom, že jeho držitel splňuje stanovené požadavky a v certifikované oblasti dosáhl odborné úrovně požadované pro udělení certifikátu a že si tuto úroveň udržuje po celou dobu platnosti certifikátu.

 

Profil certifikovaného bilančního účetního – QBÚ:
Držitel certifikátu je schopen zcela samostatně pracovat jako hlavní účetní menších a středních účetních jednotek. Je též schopen samostatně a iniciativně vést dílčí části účetní jednotky (např. provozovny) velké organizace. Ovládá běžné účetní praktiky, je schopen zpracovat účetnictví až do úrovně účetní závěrky. Má k tomu odpovídající daňové znalosti, které umí aplikovat v praxi. Umí řešit problematiku manažerského účetnictví a základního finančního řízení firmy. Umí aplikovat výstupy z účetnictví pro další rozvoj organizace. Má i odpovídající právní znalosti.

Účel pro který lze certifikát použít:
– pro prokázání vysokého stupně znalostí pro vykonávání samostatné výdělečné činnosti vedení účetnictví
– pro potřeby podnikatelských subjektů včetně finančních institucí, kteří chtějí zaměstnat vysoce kvalifikované účetní.

The Confédération Fiscale Européenne – EVROPSKÝ SEZNAM DAŇOVÝCH PORADCŮ

The Confédération Fiscale Européenne (CFE) byla založena v roce 1959, zahrnuje 33 národních organizací z 24 evropských států a v nich přes 180.000 daňových poradců.
Osvědčení o registraci v Evropském seznamu daňových poradců dokládá připravenost poradce poskytnout služby na vysokém standardu i v mezi­národním kontextu.
Značka „EURTAX European Register of Tax Advisers“, která je na osvědčení použita, byla vytvořena španělskou Komorou (Asociación Española de Acesores Fiscales) právě pro účely registrovaných daňových poradců a slouží k rychlé identifikaci registrovaných osob.