K 1.1.2014 nabyde účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ten spolu s novým zákonem o obchodních korporacích značně zesiluje odpovědnost orgánů právnických osob.

Kdo napříště přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s:

  1. nezbytnou loajalitou
  2. potřebnými znalostmi
  3. pečlivostí.

Jedná nedbale ten, kdo není péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

Ze zákona o obchodních korporacích dále cituji:
Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná:

  • informovaně a
  • v obhajitelném zájmu obchodní korporace;

to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.

Člen statutárního orgánu kapitálové společnosti může požádat nejvyšší orgán obchodní korporace o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Při posouzení, zda člen orgánu jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu obchodní korporace. To že člen orgánu obchodní korporace jednal s péčí řádného hospodáře dokazuje u soudu tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.

Odpovědnost členů orgánu nově zesiluje i možnost soudu na návrh věřitele nebo insolvenčního správce určit, že kterýkoliv člen statutárního orgánu společnosti ručí za splnění jejích povinností, jestliže je společnost v úpadku a člen (i bývalý člen) orgánu věděli, měli vědět nebo mohli vědět o hrozícím úpadku a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili vše potřebné a rozumně předpokladatelné aby úpadek odvrátili.

Máte nějakou nejasnost ohledně nového občanského zákoníku?
Kontaktujte nás na info@wertheim.cz, telefonicky na 257 111 311, přes ICQ: 604871201, Skype: wertheim.cz nebo prostřednictvím Kontaktního formuláře.