Navrhovaná novelizace daňových zákonů obsahuje mnoho zásadních změn navazujících na nový občanský zákoník a na zákon o obchodních korporacích. Jen novela daně z příjmů má 871 bodů, kterými novelizuje stávající zákon.

a) změny v předmětu daně z příjmů

Předmět daně se rozšiřuje o nové druhy příjmů (tzv. bezúplatných) z rušeného zákona o dani dědické a dani darovací, (společných) plynoucích z provozu rodinného závodu nebo ze společenství jmění; dochází tak i k rozšíření výjimek a osvobození bezúplatného nabytí (např. u vydlužitele při bezúročné zápůjčce).

Novela také reaguje na poměrně revoluční počin zavedení nového druhu cenného papíru – Kmenového listu společnosti s ručením omezeným, na operace vzájemného darování, na zavedení tzv. svěřeneckého fondu, odkazu a dědické smlouvy, výměnku, podnikatelského pronájmu movitých věcí, pachtu, pachtýře atd.

b) změny v dani z příjmů fyzických osob

Nově nabyté další podíly na téže společnosti budou napříště podléhat samostatným časovým testům pro rozhodnutí o osvobození od daně při jejich prodeji.

Lhůta pro osvobození pro majitele akcií, který se je rozhodne prodat, se prodlužuje z 6 měsíců na 3 roky od nabytí s přechodným ustanovením, které z této podmínky vyjímá cenné papíry nabyté do konce roku 2013 a zachovává u nich původní lhůtu pro osvobození. Současně dochází k zavedení ročního limitu 100.000 Kč pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku.

Přelomové ustanovení § 4a ZDP osvobozuje příjmy fyzických osob z podílů na zisku a příjmy jim podobné, tzn. nebude aplikována srážková daň a fyzická osoba takovýto příjem ani neuvede do daňového přiznání. Tento návrh opoziční poslanci nejvíce kritizují.

Navrhuje se zvýšení limitu příjmů autorů podle autorského zákona zdaňovaných srážkovou daní na hodnotu 10 000 Kč měsíčně od jednoho plátce.

Odčitatelné položky od základu daně se mění v případě darů, kde dochází jak ke změně v okruhu příjemců, tak i v účelu poskytnutých darů, stejně tak i v maximální výši hodnoty daru, a to na 15 % ze základu daně. Novinkou je neúčinnost daru jako odčitatelné položky v případě, kdy příjemce věděl nebo musel vědět, že dar nebude využit na veřejně prospěšné účely.

Osvobozují se výdělky studentů za práci v rámci jejich praxe.

Zavádí se vyšší limit (ne)zdanění u příležitostných příjmů, zemědělské výroby nebo pronájmu na maximálně 30.000 Kč ročně, pro uplatnění srážkové daně u Dohod o provedení práce do 10 000 Kč.

c) změny v dani z příjmů právnických osob

Neziskové subjekty bez statusu veřejně prospěšného poplatníka přijdou o daňové výhody.

Předmět daně v § 23 je zpřesněn ve smyslu ještě užší vazby na účetnictví; předmětem daně naopak napříště nebudou příjmy svěřenského fondu z vyčlenění majetku do svěřenského fondu a ze zvýšení jeho majetku smlouvou nebo pořízením pro případ smrti ani příjmy společenství vlastníků jednotek z dotací, příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku či úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor.

Osvobozen bude výnos nadace, která je veřejně prospěšným poplatníkem, z majetku vloženého do nadační jistiny a příjem z jeho prodeje, pokud tento příjem bude sloužit jen k účelu, ke kterému byla nadace zřízena.

d) změny společné fyzickým i právnickým osobám

U pohledávek bude snazší vytvářet opravné položky. Nezaplacenou pohledávku bude možné rychleji odepsat.

Novelizace by měl také doznat § 30a – Mimořádné odpisy, který by umožnil rovnoměrně odepsat v průběhu 12 měsíců nový hmotný majetek, který poplatník pořídil v období od 1. července 2013 do 30.6.2014, zatříděný do odpisové skupiny 1 a 2 kromě majetku uvedeného v § 31 odst. 5 ZDP – tedy v rozporu se široce medializovanou informací by mimořádný odpis neměl být možný např. u osobních automobilů a motocyklů, ledaže jde o provozovatele silniční motorové dopravy či taxi anebo jde o sanitní či pohřební vozy, u letadel, pokud nejsou využívána provozovateli letecké dopravy či pro letecké práce a ani u některých spotřebičů pro domácnosti i u rekreačních a sportovních člunů. U majetku, který bude možno mimořádně rychle odepsat se připouští i uzavření leasingové smlouvy s tím, že smlouva bude trvat minimálně 12 měsíců a k uzavření smlouvy dojde nejpozději do 30. 6. 2014. Tato změna se navrhuje se zpětnou účinností již pro zdaňovací období roku 2013.

Podle pozměňovacího návrhu by mělo dojít k zavedení nové odčitatelné položky od základu daně na podporu odborného vzdělávání (pořízení majetku pro účely vzdělávání, i výdaje na žáky ve výši 200 Kč / hod.).

Motivační příspěvek z nákladů žákovi nebo studentovi se zvyšuje na 5 000 Kč měsíčně, v případě studenta vysoké školy na 10 000 Kč měsíčně.

Ode dne nabytí účinnosti novely zákona, nebude daň dědická a daň darovací hrazená poplatníkem daňově relevantním výdajem.

Potřebujete si upřesnit detaily navrhovaných změn, případně jejich dopady na Vaše podnikání?
Kontaktujte nás na info@wertheim.cz, telefonicky na 257 111 311, přes ICQ: 604871201, Skype: wertheim.cz nebo prostřednictvím Kontaktního formuláře
.