V praxi se vyskytují různé názory na aplikaci daně z přidané hodnoty při tzv. zasílání zboží do jiného členského státu. Zjednodušeně jde o případ dodání zboží do jiného členského státu EU (než ve kterém je registrován dodavatel) a to soukromé osobě nebo osobě, která není v tomto jiném členském státě registrována k DPH.

Pokud se uskutečňuje zasílání zboží (netýká se zboží, které je předmětem spotřební daně), stanoví se místo plnění, tj. stát, kde se daň vyměří a zaplatí podle hodnoty dodaného zboží v kalendářním roce. Jednotlivé členské státy si stanovily limity pro zasílání zboží (100 000 EUR nebo 35 000 EUR) a pokud tato částka není překročena dodavatelem zboží, zůstává místem plnění členský stát, ze kterého je zboží zasíláno, tedy např. český dodavatel fakturuje s českou daní.

Počínaje dodáním zboží, kterým byl v běžném kalendářním roce překročen výše uvedený limit, se místo plnění mění a toto místo plnění (v jiném členském státě, kam se zboží zasílá) se použije na všechna pozdější dodání zboží do tohoto členského státu v průběhu téhož kalendářního roku, a i následujícího kalendářního roku.

Překročením daných limitů už pozdější dodávky (nejméně do konce roku následujícího) nepodléhají dani ve státě odeslání, a to i v případě, že by daň nebyla řádně přiznána v členském státu ukončení dopravy. To ve svém důsledku mj. znamená, že původní správce daně není oprávněn k případnému vyžadování průkazu o tom, že zboží bylo zdaněno cestou podání daňového přiznání v jiném členském státě.

Stranou ponecháváme úvahy na téma jak a kdy se může ten či který správce daně dozvědět o tom, že byl v kalendářním roce překročen výše uvedený limit, protože zcela komfortně se k této informaci dostane původní správce provádějící kontrolu DPH za kalendářní rok a to ze zákonem uložené evidence pro účely DPH. Správným postupem původního správce daně je uvědomění daňové správy jiného členského státu o tom, že takovému dodavateli vznikla povinnost k DPH.

V této souvislosti je nutné navíc zdůraznit, že pokud by plátce v kalendářním roce nezjišťoval případné překročení uvedeného limitu a nadále uplatňoval daň na zasílání zboží do jiného členského státu jako tuzemské plnění, nemůže si tuzemská daňová správa takovou daň ponechat, protože tato by byla vybrána v  r o z p o r u   s e   z á k o n e m.

Pokud ve své praxi zasíláte zboží do jiných členských států (typicky e-shop) a identifikujete překročení výše uvedených limitů, neváhejte se na nás obrátit. Nabízíme registraci k DPH, zejména na Slovensku a podávání přiznání k DPH, kontrolních výkazů, popř. souhrnných hlášení v elektronické podobě na základě zmocnění.

Kontaktujte nás na info@wertheim.cz, telefonicky na 777300012, Skype: wertheim.cz nebo prostřednictvím Kontaktního formuláře.