Poskytujete stahování aplikací přes internet zákazníkům z EU? S účinností od 1. ledna 2015 se mění některá pravidla pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb z pohledu DPH.

Směrnice 2006/112/ES stanoví, že od 1. ledna 2015 se veškeré telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby poskytované osobě nepovinné k dani budou zdaňovat v členském státě, v němž je příjemce služby usazen nebo v němž má bydliště (obvykle se zdržuje), bez ohledu na to, kde je usazen dodavatel služeb.

Z pohledu DPH budou tedy uvedené služby bez rozdílu vždy zdaňovány v místě příjemce služby.

Aby se poskytovatel těchto služeb vyhnul povinnosti registrovat se k DPH v každém členském státě místa usazení svých koncových zákazníků a nemusel zvlášť v každém členském státě podávat daňové přiznání a odvádět daň, bude mít možnost se zaregistrovat do zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. mini-one stop shopu. Prostřednictvím daňového portálu toho členského státu, kde se k režimu jednoho správního místa zaregistruje, pak může na jednom místě podávat daňové přiznání a platit daň ze všech služeb, kterých se tento režim týká.

V běžné situaci nabyde registrace účinku od prvního dne kalendářního čtvrtletí následujícího po čtvrtletí, v němž osoba povinná k dani členskému státu identifikace oznámí, že chce začít používat tento režim. Mohou však nastat případy, kdy osoba povinná k dani začne poskytovat služby v rámci režimu před tímto dnem. Je-li tomu tak, režim začne platit ode dne prvního poskytnutí služby, pokud osoba povinná k dani členský stát identifikace informovala o zahájení činnosti v rámci režimu do desátého dne měsíce následujícího po měsíci prvního poskytnutí služby.

Příklady elektronicky poskytovaných služeb

Prostřednictvím datové sítě nebo elektronické sítě:

  • prezentace na elektronické síti (webové stránky)
  • stahování aplikací, antivirových programů, hudby či filmů
  • stahování počítačových her i přístup k online počítačovým hrám
  • elektronické knihy
  • online aukce apod.

Většina ostatních služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani (konečným spotřebitelům z EU) se nadále bude zdaňovat v členském státě, ve kterém je usazen dodavatel služby.

Potřebujete se poradit o připravovaném systému zdanění elektronicky poskytovaných služeb do EU?
Kontaktujte nás na info@wertheim.cz, telefonicky na 257 111 311, přes ICQ: 604871201, Skype: wertheim.cz nebo prostřednictvím Kontaktního formuláře
.