Přes fakt, že se Česká republika pohybuje v první desítce zemí s nejtransparentnějšími rozpočty (podle IBP), si zde v tomto období každoročně až přes milion lidí klade stejnou otázku: „Jak do tak příkladně vedeného rozpočtu zaplatit daň co možná nejnižší?“

Důvodem může být faktická nemožnost ovlivnit to, aby stát a obce legálně odňaté peníze občanů utrácely co nejméně, aby stát nemusel uvalovat na své občany další (vyšší) daně.

Právo platit daň v nejmenším zákonem určeném rozsahu lze dovodit z Listiny základních práv a svobod, podle níž státní moc, tedy i vybrat daně, lze uplatňovat jen v případech, mezích a způsoby, které stanoví zákon, přičemž každý může činit vše, co zákon nezakazuje. Článek naznačuje cesty, jak na daních z příjmů ušetřit.

Shrňme si tedy ve zkratce oblasti, kde můžete ušetřit.

Začněme u zaměstnanců, protože tato skupina poplatníků (jak je u nás daňová správa označuje) má možností ovlivnit výsledné daňové zatížení svých příjmů ze zaměstnání – přiznejme si – nejmenší. Zaměstnavatelé mají navíc povinnost každý měsíc z jejich mezd srazit zálohy na daň pod hrozbou vlastního sankcionování.

Možnosti vyjmenované zákonem o daních z příjmů:

 1. již v průběhu roku podepsat na zdaňovací období tzv. Prohlášení, tak aby zaměstnavatel mohl snížit i měsíční zálohu na daň o:
 • základní slevu na poplatníka ve výši 2.070 Kč
 • slevu pro příjemce invalidních důchodů, resp. držitele průkazu ZTP/P ve výši 210 nebo 420, resp. 1.345 Kč
 • slevu pro studující do věku 26 let (resp. 28 let) ve výši 335 Kč
 • částku daňového zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti, popř. přiznat mu daňový bonus (=záporná daň) ve výši 1.117 Kč za každé takové dítě
 1. po skončení kalendářního roku
  • odečíst od základu daně
   • hodnotu darů poskytnutých na vyjmenované účely, pokud jejich úhrn v roce přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně nejčastěji vynakládaných na vzdělání, kulturu, školství, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské, tělovýchovné a sportovní, dále fyzickým osobám s bydlištěm v ČR které:
    • poskytují zdravotní služby nebo provozují školy či zařízení na ochranu opuštěných / ohrožených zvířat,
    • jsou nebo ke dni přiznání starobního důchodu byli poživateli invalidního důchodu
    • jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby, na zdravotnické prostředky nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky nehrazené zdravotními pojišťovnami, resp. příspěvkem ze st. rozpočtu a na majetek usnadňující vzdělání a zařazení do zaměstnání.
   • úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotéky použité na tzv. bytové potřeby ještě i za rok 2014 až do výše 300 000 Kč
   • příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění a od roku 2013 i na doplňkové penzijní spoření
   • pojistné na soukromé životní pojištění
   • členské příspěvky odborové organizaci
   • úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání
  • a dodatečně snížit daň o:
   • roční částku na manželku ve společné domácnosti s vlastním příjmem nedosahujícím zákonnou mez a to ve výši 24.840 Kč.

Vše na základě písemného prohlášení do 15. února následujícího roku.

 

Některé další možnosti plynoucí ze zákona o daních z příjmů pro zaměstnance:

Bonusy až v roce 2016 – Podíly na zisku už od roku 2014 nebo 2015

Odklad výplaty bonusů supermanažerům o téměř tři roky je jistě nepříjemný, ale daňová úspora, kterou tak zrealizují je jistě zajímavá. Vyhnou se tak dočasně zavedenému 7% solidárnímu zvýšení daně, které se počítá z příjmů nad 103.532 Kč měsíčně (vč. příjmů z podnikání) i nově zavedené povinnosti podávat daňové přiznání v roli zaměstnanců, kde roční vypořádání dosud prováděl jejich zaměstnavatel.

Nahrazení výplaty mzdových bonusů výplatou dividend zase využívá očekávaného zrušení daně z podílů na zisku. Lze si představit založení společnosti, jejímiž společníky budou právě zaměstnanci s vysokými příjmy. Společnost by všechen disponibilní zisk (po splnění zákonné povinnosti naplnit rezervní fond i zaplatit daň ve výši 19%), rozdělila mezi zaměstnance – společníky – tedy bez zdanění a bez „zpojistnění“.

Zaměstnanecké benefity

Maximální využití tzv. osvobozených benefitů, ze kterých se záloha na daň z příjmů nesráží představuje další možnosti ušetřit na daních a pojistném. Zaměstnavatel může namísto zvýšení mzdy uhradit např. cenu zahraničního zájezdu pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky až do ceny 20 tis. Kč ročně, poskytovat jim půjčky na bytové účely (do 100 tis. Kč) nebo k překlenutí tzv. tíživé finanční situace do (20 tis. Kč), zaplatit školku, poplatky ve zdravotnických zařízeních, pronajmout sportoviště aj.

Zaměstnavateli končí leasing na auto

Máte-li v práci svěřený osobní automobil pro použití i pro soukromé účely, zkuste se zaměstnavatelem (společností) projednat převedení leasingové smlouvy na Vás ještě před jejím skončením. V pozici nového nájemce doplatíte několik zbývajících splátek a vozidlo následně koupíte za symbolickou cenu.

Zaměstnanec nebo dodavatel

Má váš zaměstnavatel dceřinné společnosti? Možná by jste jim mohl část své zasloužené odměny za výkony poskytovat smluvně a využívat výhodných výdajových paušálů. V této souvislosti zdůrazňujeme, že tzv. zaměstnávání na živnostenský list je i nadále nelegální a pod hrozbou vysokých pokut. Postihována je práce vykonávaná osobně, ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele a podle jeho pokynů. Tím však nejsou běžné obchodněprávní vztahy dotčeny a nenaplňují-li výše uvedené znaky závislé práce, je možné je bez jakýchkoliv omezení realizovat.

Máte nějakou nejasnost v aplikaci naznačených postupů?
Kontaktujte nás na info@wertheim.cz, telefonicky na 257 111 311, přes ICQ: 604871201, Skype: wertheim.cz nebo prostřednictvím Kontaktního formuláře.