Jak podat přiznání k dani z příjmů? Jaký tiskopis přiznání k dani z příjmů fyzických osob lze použít za zdaňovací období roku 2012? Kdy je osoba povinna podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob? Jaké jsou lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2012? Jak pomůže daňový poradce? Pokud je podáno daňové přiznání po lhůtě stanovené zákonem, jaký postih následuje? Jaká je výše odměny za zpracování daňového přiznání?

Daňové přiznání lze podat jen na tiskopise vydaném MF nebo na počítačových sestavách, které mají údaje i jejich uspořádání totožné s tiskopisem.
Daňové přiznání lze podat osobně na místně příslušném finančním úřadě, nebo poštou, a nebo využít webové stránky České daňové správy formou datové zprávy opatřené nebo neopatřené zaručeným elektronickým podpisem.

Pro zdaňovací období 2012 je v platnosti tiskopis:
Přiznání k dani z příjmů č. 25 5405 MFin 5405 vzor č. 19.
Součástí daňového přiznání jsou i přílohy vyznačené v příslušném tiskopise pokud má daňový subjekt pro ně náplň, v opačném případě přílohy nepřikládá.
Příloha č. 1- č. 25 5405/P1 MFin 5405/P1 – vzor č. 8 – slouží pro výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (podle § 7 zákona o daních z příjmů).
Příloha č. 2 – č. 25 5405/P2 MFin 5405/P2 – vzor č. 8 – slouží pro výpočet dílčích základů daně z příjmů z pronájmu (podle § 9 zákona o daních z příjmů) a z ostatních příjmů (§ 10 zákona o daních z příjmů).
Příloha č. 3 – č.25 5405/P3 MFin 5405/P3 – vzor č. 8, je určena pro výhradně pro výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí – metoda zápočtu (podle § 38f zákona o daních z příjmů).Zde se uvede samostatně např. dividendový příjem v členění listů podle jednotlivých států a souhrnné údaje na prvním listě přílohy.
Povinnost podat daňové přiznání:
Podle § 38g zákona je daňové přiznání povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 36 zákona). Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.
Daňové přiznání je povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků podle § 6 zákona pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4) a nepodepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně podle § 36, má jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč.
Daňové přiznání za zdaňovací období je povinen podat poplatník uvedený v § 2 odst. 3 zákona (daňový nerezident), který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) zákona, nebo daňové zvýhodnění a nebo nezdanitelnou část základu daně podle § 15 odst. 3 a 4 zákona.
Daňové přiznání je povinen podat poplatník, kterému byly vyplaceny nebo který jiným způsobem obdržel příjmy ze závislé činnosti a nebo funkční požitky za uplynulá léta, které se nepovažovaly podle § 5 odst. 4 zákona o daních z příjmů za jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch.
Dále poplatník s příjmy ze závislé činnosti a nebo s funkčními požitky, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu darů poskytnutých do zahraničí za podmínek uvedených v § 15 odst. 1 zákona.
Daňové přiznání může podat nerezident ČR (rezident EU nebo EHP) který využije postup podle § 36 odst. 7 zákona.
Daňové přiznání je také povinen podat poplatník, kterému tak stanoví § 239 (v případě právního nástupce za zemřelého a to do 6 měsíců od úmrtí) nebo § 244 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s insolvenčním řízením, poplatník pak postupuje podle § 38gb zákona.
A dále vždy pokud je poplatník správcem daně k podání daňového přiznání vyzván (§ 135 odst. 1 daňový řád).

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2012 se podává podle § 136 odst. 1 daňového řádu nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. (dne 31.12.2012 nastala rozhodná skutečnost, kterou je v případě poplatníka na dani z příjmů konec zdaňovacího období, počátek lhůty počíná běžet následující den, tedy 1.1.2013. Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započal běh této lhůty. Posledním dnem lhůty pro podaní daňového přiznání je 1. 4. 2013).
Jedná-li se o poplatníka jehož přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Podat daňové přiznání v prodloužené lhůtě je možné, jen pokud je příslušná plná moc k zastupování podána správci daně před uplynutím neprodloužené lhůty tj. před 1.4.2013.

Pokuta za nepodání daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání nebo za jeho podání po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, činí:
0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně,
0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty.

Nesmí však převýšit 300.000 Kč.

Odměna za sestavení daňového přiznání závisí na předpokládané pracnosti – můžeme zkontrolovat jen vybrané případy nebo celé účetnictví.

Pro zpracování konkrétní a nezávazné cenové nabídky nás neváhejte kontaktovat mailem nebo telefonicky.

—-

Zaujal Vás tento článek? Pak Vás bude patrně zajímat i informace o
nerealizovaných kurzových rozdílech