Co ještě můžete stihnout do konce roku?

1. Je čas nakupovat. Pro společnosti, které plánují nákup majetku v roce 2013 nebo 2014, může pořízení majetku ještě v roce 2013 znamenat úsporu na dani. Podnikající fyzické osoby pak pořízením obchodního majetku ještě v tomto roce ušetří i na pojistných na všeobecné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení – v závislosti na ceně a druhu pořizovaného majetku může úspora na dani a pojistném za rok 2013 přesahovat 36% ceny pořízeného obchodního majetku. Mimořádné odpisy, které by umožnily rovnoměrně odepsat v průběhu 12 měsíců nový hmotný majetek, který poplatník pořídil v období od 1. července 2013 do 30.6.2014 Senátem neprošly a tak není na co čekat.

2. Zvažte nákup akcií. Prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů ze šesti na třicet šest měsíců účinné od příštího roku se nevztahuje na akcie pořízené do 31.12.2013. Prodáte-li tedy akcie pořízené do konce roku 2013 ve druhém pololetí roku 2014, nebudete příjem danit a v lepším případě si zajistíte držením akcií k rozhodnému dni nárok na výplatu dividend.

3. Vyhledejte ve svém okolí vhodného příjemce daru. Hodnotu darů poskytnutých na zákonem vymezené účely, pokud jejich úhrn v roce přesáhne u fyzických osob 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč, maximálně 10 % ze základu daně, můžete od základu daně legálně odečíst. Zákon o daních z příjmů definuje poměrně široce okruh příjemců způsobilých založit u dárce daňovou uznatelnost poskytnutého daru a proto v něm lze nalézt vedle humanitárních organizací i školy kam chodí vaše děti, sportovní či kulturní kluby nebo lékaře, kam chodíte společně.

4. Urychlete výdaje / příjmy odsuňte. Podnikatelé a zejména ti s daňovou evidencí, kteří očekávají zisk, by měli zhodnotit své možnosti uskutečnit další výdaje ještě v tomto roce nebo odsunout své příjmy do následujícího roku. Zde je však nutné postupovat obezřetně a přiměřeně. Finanční úřad má na své straně účetní pravidla o časovém rozlišování nákladů a výnosů, účtování nedokončené výroby i koncept tzv. spřízněné osoby. Každý podnik se však pohybuje ve specifických podmínkách umožňujících pro něj stanovit optimální strategii před koncem roku.

5. Všechny podklady předejte účetní. Ověřte si, že účetní má před koncem roku všechny podklady nezbytné k sestavení účetní závěrky. Důsledně využít širokých možností, které účetní a daňová legislativa poskytuje v oblasti sestavování účetní závěrky, lze jen pokud má zkušený účetní pracovník k dispozici všechny podklady, údaje a informace o podniku. Sejděte se s vaším účetním ještě před koncem roku, dokud na vás pravděpodobně bude mít čas, aby jste projednali a schválili postup, který použije při sestavování účetní závěrky. Zajímejte se o věcnou náplň uzávěrky, tj. zda a v jakém rozsahu budou tvořeny opravné položky, odpisy, rezervy, časové rozlišení a dohadné účty; kupříkladu zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů umožňuje podnikatelům, kteří vedou účetnictví, vytvořit tzv. opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení a snížit si tak daň v období, ve kterém své pohledávky včas přihlásí u soudu. Avšak o tom, že jste své pohledávky u soudu přihlásil vaše účetní nemusí vědět a vy přicházíte o možnost snížit si základ daně o nemalou částku.

 

Potřebujete se poradit o daňové optimalizaci?
Kontaktujte nás na info@wertheim.cz, telefonicky na 257 111 311, přes ICQ: 604871201, Skype: wertheim.cz nebo prostřednictvím Kontaktního formuláře
.