+420 777 300 012 info@wertheim.cz
Předmětem kompenzačního bonusu je výkon činnosti společnosti s ručením omezeným v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, pokud tato činnost nemohla být zcela nebo z části vykonávána nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření a to zejména z důvodu:
a) nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny společnosti s ručením omezeným,
b) karantény subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,
c) péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
d) omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech společnosti s ručením omezeným nebo
e) omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon společnosti s ručením omezeným.
Subjektem kompenzačního bonusu může být pouze ten společník s.r.o., který je daňovým rezidentem České republiky, nebo nerezidentem České republiky, který předpokládá, že splní všechny podmínky pro uplatnění snížení daně za zdaňovací období roku 2020 podle § 35ba odst. 2 zákona o daních z příjmů a splňoval následující podmínky ke dni 12. března 2020:
– společnost má 1 nebo 2 společníky, fyzické osoby; pokud je více společníků musí jít výlučně o členy jedné rodiny – členy jedné rodiny se pro účely tohoto zákona rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství
– společník nevykonává činnost, v jejímž důsledku je účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec, s výjimkou zaměstnání ve společnosti s ručením omezeným, které je společníkem
– společník s.r.o. k jehož podílu nebyl vydán kmenový list
– společník nežádal o kompenzační bonus jako OSVČ
– společnost nežádala na společníka o příspěvek z programu Antivirus a je českým daňovým rezidentem či rezidentem jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a dosáhla většiny svých příjmů za příslušné období ze zdrojů na území České republiky
– obrat společnosti byl min. 180 tis. Kč za rok 2019 nebo za skončené zdaňovací období předcházející bonusovému období (pro nové s.r.o. očekávaný obrat za rok)
Subjektem kompenzačního bonusu nemůže být společník společnosti s ručením omezeným, která v bonusovém období byla v úpadku nebo v likvidaci nebo byla nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.
Žádosti si společníci podávají sami za sebe (a jen jednou v případě podílů ve více společnostech) zde: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/Pomoc_spolecnikum_malych_sro