Dne 25. května 2018 vešla v platnost nová jednotná právní norma o ochraně osobních údajů platná pro všechny občany Evropské unie. V této souvislosti informujeme, že:

 1. společnost WERTHEIM, spol. s r. o., se sídlem Švihovská 264/1, 142 00 Praha 4, IČ 63666944, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37414 zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v případě fyzické osoby její jméno a příjmení, v případě právnické osoby jméno a příjmení jejích statutárních zástupců, dále emailovou adresu a telefonní číslo
 2. jméno, příjmení, emailovou adresu a telefonní číslo je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností WERTHEIM, spol. s r. o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a WERTHEIM, spol. s r. o., nejdéle však 1 rok od vaší poptávky nebo od poslední komunikace o ní, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
 3. zpracování osobních údajů je prováděno výhradně společností WERTHEIM, spol. s r. o., tedy správcem osobních údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Informace pro klienty o zpracování osobních údajů

Pro zajištění souladu běžných činností společnosti WERTHEIM, spol. s r.o., daňového poradce *) s novou

evropskou legislativou, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, „GDPR“) podáváme tuto Informaci:

WERTHEIM, spol. s r.o. vystupuje jako správce osobních údajů, zejména při:

 • zpracování daňového tvrzení dle obecných pokynů klienta v rozsahu údajů požadovaných
  daňovými tiskopisy, při poskytování ostatních služeb daňového poradenství, tj. své běžné
  činnosti; k tomu nepotřebuje souhlasy dotčených osob, protože své běžné činnosti vykonává
  na základě plnění smlouvy s klientem, oprávněného zájmu a plnění svých zákonných
  povinností; jako správce osobních údajů má povinnost informovat klienty o zpracování
  osobních údajů
 • zpracování osobních údajů pro plnění svých právních povinností, zejména provádění
  identifikace klienta dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
  z trestné činnosti a financování terorismu a vedení vlastního účetnictví. Plnění právních
  povinností je zde účelem a současně právním základem takového zpracování
 • zpracování osobních údajů za účelem ochrany vlastních právních nároků. K takovému
  zpracování dochází, když poradce po ukončení vztahu s klientem uchovává ve spisové
  evidenci doklady pro případ, že by klient rozporoval řádnost postupů poradce. To se může
  týkat jak osobních údajů, které daňový poradce v minulosti zpracovával jako správce, tak
  údajů, které zpracovával jako zpracovatel. Dotčenou osobou je zde klient, pokud je fyzickou
  osobou, statutární zástupce klienta, pokud je právnickou osobu, a třetí osoby, jejichž údaje
  byly obsaženy v podkladech pro poskytnutí daňového poradenství.

*) Pojem daňový poradce označuje jak fyzické osoby, vykonávající daňové poradenství ve smyslu § 3 odst.
2 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, tak i
obchodní společnosti a družstva, vykonávající daňové poradenství ve smyslu § 3 odst. 6 zákona o daňovém
poradenství.