Hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů včetně tzv. stravenek.

Od 1.1.2015 i přes předchozí vládní návrh na úplné zrušení osvobození stravování na pracovišti včetně stravenek zůstává v platnosti podmínka jeho nepeněžní formy. Prostřednictvím dalších omezujících zákonných podmínek se dociluje toho, že výdaje na stravování svých zaměstnanců budou zaměstnavatelé držet v přiměřených mezích, protože nad určitý rámec již pro ně nejsou daňově uznatelné. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu z února tohoto roku se omezující podmínky vztahují i na poplatek za zprostředkování fungování stravenkového systému (provizi) placený zaměstnavatelem.

Takto poskytnuté stravování (zákonem označované za nepeněžitý příjem zaměstnanců), které se poskytuje v přiměřených mezích, zákon i nadále paušálně osvobozuje od daně z příjmů ze závislé činnosti [viz § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů].