Uzavřela se pro povodeň škola nebo školka, kam chodí Vaše děti? Můžete čerpat tzv. ošetřovné.

Pro přiznání této dávky potřebujete pouze Potvrzení k čerpání ošetřovného od pověřené osoby zařízení, které dítě mladší 10 let navštěvuje.

Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů, osamělí zaměstnanci mohou čerpat dávku až 16 kalendářních dnů. Ošetřovné náleží od prvního kalendářního dne, kdy vznikne potřeba ošetřování. Zároveň však platí, že zaměstnanci musí vzniknout nárok na výplatu ošetřovného alespoň za jeden den, kdy měl pracovat, jinak dávku přiznat nelze. Rodiče se mohou v průběhu ošetřování vystřídat, avšak pouze jednou.

Potvrzení vystaví pověřená osoba školského nebo dětského zařízení bez zbytečného odkladu, kdy jí to provozní možnosti dovolí.

Ošetřovné činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Ošetřovné vyplatí okresní správy sociálního zabezpečení nejpozději do jednoho měsíce od data, kdy obdržely kompletní podklady ke zpracování výplaty.

Nárok na ošetřovné nemají osoby samostatně výdělečně činné, dále zaměstnanci, pokud je jejich zaměstnání zaměstnáním malého rozsahu, zaměstnanci na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce či zaměstnanci pracující z domova.