S účinností od dubna 2019 je součástí zákona o daních z příjmů nový § 38da, který ukládá vyplácejícímu subjektu oznamovat správci daně také příjmy daňových nerezidentů plynoucí ze zdrojů na území České republiky, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a to i v případě, že je tento příjem od daně osvobozen nebo o němž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v České republice. Účelem zavedení nové povinnosti je mezinárodní výměna informací v daňových záležitostech. 
 1. Hlásit se nemusí příjmy, jejichž souhrnná hodnota daného druhu příjmu u konkrétního nerezidenta za měsíc nepřesahuje 100 000 Kč.
 2. Druhou výjimkou z povinnosti oznamovat je typ příjmu zdaňovaný podle § 6 odst. 4 ZDP (příjmy ze zaměstnání, pokud zaměstnanec nepodepsal prohlášení)
Rekapitulujeme druhy příjmů, ze který je u nerezidentů (s výjimkou stálých provozoven na území ČR) aplikována zvláštní sazba daně (§ 36):
 • ze služeb poskytovaných na území ČR
 • nezávislých profesí a osobně vystupujících umělců na území ČR
 • náhrady z práv průmyslového vlastnictví, licence autorům, odměny členům orgánů právnických osob zdaňované podle jiného § než § 6, sankce ze závazkových vztahů, z svěřenského fondu, bezúplatné příjmy darování nemovitostí v ČR, obchodních podílů na českých společnostech nebo obchodního závodu daňovými rezidenty ČR
 • vypořádací podíl při zániku účasti společníka, komanditisty nebo člena družstva
 • z nájemného movité věci nebo její části umístěné na území České republiky,
 • od českých rezidentů formou podílu na zisku, vypořádacího podílu, podílu na likvidačním zůstatku, jiné příjmy z držby kapitálového majetku, zisk tichému společníkovi, ze zisku svěřenského fondu nebo rodinné fundace a úroky 
 • u poplatníků daně z příjmů fyzických osob z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu
 • společníka společnosti s ručením omezeným nebo akcionáře akciové společnosti při snížení základního kapitálu nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka nebo jmenovitá hodnota akcie při zvýšení základního kapitálu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk obchodní společnosti nebo fond vytvořený ze zisku
 • částky použité ze zisku po zdanění na zvýšení vkladu komanditisty v komanditní společnosti nebo na zvýšení členského vkladu člena družstva
 • úplaty u finančního leasingu.

Lhůta pro oznámení je stanovena stejně jako při výběru srážkové daně. U osvobozených příjmů se lhůta počítá jako by byla povinnost odvést srážkovou daň. Možnost zproštění oznamovací povinnosti na žádost je nejvýše na 5 let (pouze v odůvodněných případech).

Máte nějaké otázky k uvedené povinnosti? Kontaktujte nás na info@wertheim.cz, telefonicky na 777300012, Skype: wertheim.cz nebo prostřednictvím Kontaktního formuláře.