Dle Nového zákona o korporacích musí každá obchodní korporace uvést zakladatelskou listinu (společenskou smlouvu) do pořádku, aby byla v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., dále jako zákon o obchodních korporacích nebo jen ZOK . Změna musí být provedena do 30.6.2014!

Zákon č. 90/2012 Sb., dále jako zákon o obchodních korporacích nebo jen ZOK § 777 stanoví:

2, Všechny Obchodní korporace přizpůsobí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona listiny podle odstavce 1 úpravě tohoto zákona a doručí je do sbírky listin.
Neučiní-li tak, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci.