Dnem 1.1.2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., kterým se mění mimo jiné i zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, především v návaznosti na změny, které v soukromém právu přináší zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uvedenou novelou dochází k některým významným změnám, mimo jiné i s dopadem na stanovení daně.

Přestože jste žádnou nemovitost v loňském roce nenabyli ani jí nepozbyli, může se na vás vztahovat povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2014.

Důvody mohou být trojího druhu:

  1. Snížení daňové povinnosti:
  2. a) Stavby vleček jsou od 1.1.2014 předmětem daně z pozemků jako zpevněné plochy pozemků užívané k podnikání, nikoli předmětem daně ze staveb.
  3. b) Některé inženýrské stavby již nejsou od 1.1.2014 předmětem daně ze staveb, např. plošné stavby, které se nacházejí na jiných druzích pozemků, než je zastavěná plocha a nádvoří nebo zpevněná plocha.
  4. c) Nadzemní podlaží u staveb užívaných k podnikání, jejichž zastavěná plocha je menší než 1/3 zastavěné plochy stavby, se nepočítají.
  5. Zvýšení daňové povinnosti:
  6. a) Pozemky určené k zastavění zdanitelnými stavbami, osvobozenými od daně ze staveb jsou od 1. 1. 2014 po dobu, než bude stavba dokončena, zdaňovány jako pozemky stavební. Nebude-li takováto stavba dokončena v roce 2013, poplatník je povinen uvedenou změnu zohlednit v daňovém přiznání na rok 2014.
  7. b) Jste-li vlastníkem pozemku pod bytovým domem rozděleným na jednotky ale žádnou z bytových jednotek nevlastníte, je tento pozemek předmětem daně z pozemků a poplatníkem jste Vy – bez ohledu na to, že je pozemek zastavěn stavbou (netýká se státu a obce, v jejímž katastru se pozemek nachází).

III. Změna osoby poplatníka:

Od 1.1.2014 jsou poplatníky daně přímo jednotlivé fondy obhospodařované investiční či penzijní společností, která byla dosud poplatníkem za všechny fondy.

Potřebujete se poradit o svých povinnostech vyplývajících z nové úpravy nebo potřebujete vypracovat daňové přiznání?
Kontaktujte nás na info@wertheim.cz, telefonicky na 257 111 311, přes ICQ: 604871201, Skype: wertheim.cz nebo prostřednictvím Kontaktního formuláře
.