Několik rozdílů mezi účetním a daňovým poradcem

Vedení účetnictví je jednou z mnoha povinností podnikatelů ale i dalších osob. Tyto tzv. účetní jednotky mohou pověřit vedením svého účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu, tím se však nezbavují odpovědnosti za jeho vedení. Proto je výběru partnera pro zajištění vedení účetnictví nezbytné věnovat velkou pozornost. Špatná nebo neuvážená rozhodnutí v této oblasti mohou znamenat velké ztráty, které mohou vzniknout i s větším časovým odstupem.

Při volbě partnera pro vedení ekonomických a daňových agend hraje svou roli mj. i velikost podniku. Jiné nároky klade na poskytovatele ekonomických služeb menší s.r.o., často s jediným společníkem, či živnostník a jinak tomu bude u podnikatele s obraty v řádu desítek, stovek milionů s činností v několika státech světa.

Pro menší subjekty s jednoduchou a opakující se např. obchodní činností se podle našich zkušeností jeví výhodnou kombinace spolehlivé účetní, která samostatně vede v průběhu roku účetnictví a na jeho konci vyhotoví účetní závěrku a daňového poradce, jehož úkolem je na jejím základě sestavit a podat daňové přiznání. Získáte tak dvojí kontrolu, což je velmi užitečné. Samozřejmostí jsou konsultace složitějších problémů s daňovým poradcem v průběhu celého roku, nejlépe před jejich praktickým řešením. Ušetříte tak více peněz, než daňovému poradci za jeho rady zaplatíte.

Pro větší podnikatelský subjekt s více aktivitami často v mnoha zemích se jeví jako racionální volba poradenská společnost, která disponuje dostatečným personálním a odborným zázemím, dokáže zajistit komplexní služby i v mezinárodním měřítku. V poradenské společnosti také naleznete odborníky úzce zaměřené např. na DPH, na aspekty zdaňování nemovitostí apod.

Při rozhodování, komu svěřit vedení svého účetnictví a zpracování přiznání je dobré si uvědomit, že účetní profese není v současnosti v ČR regulována žádným speciálním zákonem – účetní podnikají na základě živnostenského zákona.

Daňové poradenství je u nás vykonáváno na základě zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Daňovým poradcem tak může být pouze osoba, která složí náročnou kvalifikační zkoušku, nemá pracovněprávní, služební nebo jiný obdobný poměr ke státnímu orgánu nebo orgánu územní samosprávy, do jehož působnosti patří kontrola a rozhodování ve věcech daní a která získala vysokoškolské vzdělání nejméně v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu. Nad činností daňových poradců vykonává dohled Komora daňových poradců ČR v Brně.

Ať už vyberete pro péči o své ekonomické agendy účetního se živnostenským listem nebo daňového poradce z poradenské společnosti, ujistěte se, zda a jak je tento odborník (popř. i společnost) pojištěn pro případ, že by vám svým zaviněním způsobil škodu. Toto komerční pojištění lze sjednat u několika pojišťoven na libovolnou výši pojistného krytí. Také počet a závažnost pojistných událostí v minulosti lecos napoví o péči, kterou odborník své práci věnuje. Daňový poradce musí být podle zákona pojištěn.

Daňový poradce i jeho pracovník mají státem uloženou povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem daňového poradenství. Této povinnosti, a to i pro účely trestního řízení, je může zprostit pouze klient svým prohlášením, avšak i v tomto případě je daňový poradce povinen zachovat mlčenlivost, pokud je to v zájmu klienta. Účetní naproti tomu nemá povinnost mlčenlivosti a ve vztahu ke státu se jí tak nemůže dovolávat. V praxi to znamená, že např. nemůže odepřít podání svědecké výpovědi ve věci poměrů svého klienta.

Práce účetní/-ho je poměrně namáhavá a často rutinní. V realitě velkého množství účetních dokladů každý měsíc převzatých ke zpracování, termínů pro podání přiznání k DPH, hlášení, přehledů a výplatních termínů mu zbývá jen velmi málo času na studium novinek v daňových zákonech, judikátů či odborné literatury. Daňový poradce je z titulu své profese povinen (!) chránit práva a oprávněné zájmy svého klienta. Je dále povinen jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny (!) zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a příkazu klienta pokládá za prospěšné. Je přitom vázán pouze zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích příkazy klienta.
Daňový poradce tak disponuje znalostmi z mnoha oblastí práva, které s podnikáním a zaměstnáváním pracovníků souvisí.

▷ Nabídka našich služeb daňového poradenství